Bli medlem

För dig som vill bli medlem

Som medlem får du vår tidning STRÄVAREN i mars, juni, september och december. Du är också mycket välkommen att deltaga i olika aktiviteter som klubben anordnar. Du och din hund är mycket välkomna att deltaga i våra aktiviteter på RASSPECIALEN som vi anordnar varje år i augusti månad där vi alla har möjlighet att umgås med varandra och med våra hundar.
Du har även tillgång till vår hemsida för valphänvisning och omplacering av hund.

Klubbens syfte

Klubben bildades 1979 och vårt syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för rasen strävhårig foxterrier väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda individer. Uppmärksamma den kynologiska utvecklingen inom och utom landet. Skapa förutsättningar för kontakter mellan medlemmar och deras hundar. Genom klubbtidningen STRÄVAREN, samt på vår HEMSIDA och på annat sätt, informera om den strävhåriga foxterrierns karaktär, skötsel och exteriör öka kunskaperna om rasen hos strävhårsägare, domare och övriga berörda och intresserade.

Bli medlem redan idag

Skicka in medlemsavgift till vårt postgiro och glöm naturligtvis inte att skriva namn och adress samt
e-postadress
, på inbetalningskortet eller i meddelanderutan om du betalar via internetbank.

Medlemsavgifter

  • Helbetalande medlem 275 kr 
  • Familjemedlemmar 25 kr
  • Skänkta medlemskap 100 kr

Klubbens postgiro nr 46 56 92-2 Strävhåriga Foxterrierklubben

För er som bor utomlands

Ni kan använda vårt konto i Handelsbanken
IBAN: SE82 6000 0000 0009 1664 5088
BIC/Nationellt Bankid: HANDSESS

OBS! Kontot i Handelsbanken får endast användas av er som bor utanför Sverige.

Medlemmar!

Information till våra medlemmar

Alla klubbens medlemmar får ett nummer i vårt register. Medlemsnumret står på kuvertet som Strävaren skickas i. När Ni anmäler er till utställningar eller andra arrangemang i klubbens regi samt gör betalningar till klubben. Var vänliga att ange ert medlemsnummer det underlättar mycket för dem som administrerar vår verksamhet.
De medlemmar som är sena med inbetalningen av medlemsavgiften kommer i fortsättningen att få tidigare nummer av Strävaren i samband med massutskick av ”nästa” nummer. Nya medlemmar får självklart sin Strävare så snart de har gått med i klubben.
Om ni byter adress eller e-postadress glöm då ej att meddela detta till klubben. Då har Strävaren lättare att hitta hem till er, samt viktiga utskick från klubben.