Klubben
Stadgar

Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). Klubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens (SKK) och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i klubben ingående rasen, Strävhårig Foxterrier. Utöver dessa stadgar gäller också Svenska Terrierklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SvTeK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall fastställas av SvTeK.

Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben