Köpa hund
RASANPASSAD AVELSSTRATEGI FÖR STRÄVHÅRIG FOXTERRIER
Inledning

Uppdrag har getts att uppdatera RAS för Strävhårig Foxterrier. För att kunna utföra uppdraget har det gjorts en hälsoenkät. Hälsoenkäten har varit anonym, för att få in så många svar som möjligt. Enkäten omfattar alla hundar födda 2005-2014. Under dessa år föddes det 767 valpar, hur många av dessa som avlidit finns ingen uppgift på.

Generellt om rasen

Strävhårig foxterrier är en energisk och livlig hund med god benstomme och kraft i litet format, aldrig klumpig eller grov. Rasen skall vara alert, rörlig med livligt uttryck, alltid på tårna och spänt intresserad vid minsta utmaning. Den skall vara vänlig, framåt och orädd.

Rasens hemland är Storbritannien. Ursprungligen kallades alla terriers som användes vid rävjakt för foxterrier (fox=räv, terra=jord). Sträv- och släthårig foxterrier är egentligen två hårlagsvarianter av en och samma ras. Den strävhåriga varianten är äldst och härstammar från de strävhåriga jaktterrierna som fanns i gruvdistrikten i Dunham, Wales och Derbyshire. Dessa beskrevs på tidigt 1600-tal och avporträtterades av holländaren Hamilton redan år 1750.

På de stora jaktkennlarna i England, där det föddes upp foxterrier lades stor vikt vid att kombinera effektivitet med tilltalande exteriör hos hundarna. Den strävhåriga foxterriern som av många räknas som rasens stamfader var ”Old Tip” född 1866 och avlad enbart på strävhåriga linjer. Andra menar att CH Cackler of Notts skulle vara det. Hur som helst, båda har haft betydelse för rasens utveckling. Hetiginnan av Newcastle, ägarinnan av Kennel Notts, lade ner stort avelsarbete för den strävhåriga foxterriern.

Rasen ställdes ut i egna klasser första gången i Darlington 1869. The Foxterrier Club bildades 1876. Samma år satte sig klubbens styrelse under ordförandeskap av major Harding Cox, att formulera rasbeskrivningen. Standarden var med mycket små undantag identisk med den standard som gällt fram till nu. När den första större utställningen för terrier arrangerades i England år 1886 i the Royal Aquarium, Westminster av ingen mindre är Charles Cruft, deltog 125 släthår och endast 50 strävhår. Den första specialklubben för strävhårig foxterrier bildades i England år 1913.

Vid sekelskiftet började den strävhåriga foxterriern erövra världen och blev med tiden oerhört populär, den till och med passerade släthåret i popularitet. Kulmen på registreringsantal nåddes 1924 då 7156 strävhår registrerades i den engelska kennelklubben (2573 släthår). En enorm siffra med tanke på att många valpar såldes oregistrerade.

Till Sverige kom rasen i slutet av 1800-talet och 1903 bildades Svenska Foxterrierklubben, som sedermera blev Sv. Terrierklubben. Redan 1901 ställdes de första strävhåren ut på den legendariska Göteborgsutställningen.

Under 40-talet såg man en försämring av kvalitetsnivån, temperament samt sjukdomar som medförde att rasen sjönk högst anmärkningsvärt i registrering. Sakta men säkert lyckades några legendariska uppfödare reparera vad mindre nogräknade raserat tidigare. Idag är standarden god och det arbetas seriöst och hängivet över hela världen på att behålla standarden på hög nivå.

1979 bildades vår nuvarande Svenska Strävhåriga Foxterrierklubb.

Övergripande avelsmål för rasen

Strävhåret skall fortsatt behålla sin goda mentalitet och uppvisa rastypiska egenskaper.

Rasens population/avelsstruktur
Nulägesbeskrivning

1997–2002 Registrerade valpar och importer

Hanar 273

Tikar 252

2003-2009 Registrerade valpar och importer

Hanar 353

Tikar 322

2010-2014 Registrerade valpar

Hanar 156 (5)

Tikar 168 (1)

Genomsnittlig kullstorlek

1997-2002 6år

Kullar 193 med 3,8 i kullsnitt

2003-2009 7år

Kullar 182 med 3,6 i kullsnitt

2010-2014 5år

Kullar 88 med 3,6 i kullsnitt

2010

25 valpkullar
36 hanar (2)
42 tikar
23 avelshanar inavelsgrad 3,2 %

2011

17 valpkullar
46 hanar(1)
34 tikar
15 avelshanar inavelsgrad 3,1 %

2012

14 valpkullar
26 hanar (1)
38 tikar
9 avelshanar inavelsgrad 2,6 %

2013

16 valpkullar
15 hanar
22 tikar(1)
10 avelshanar inavelsgrad 2 %

2014

16 valpkullar
33 hanar (1)
32 tikar
13 avelshanar inavelsgrad 2,1 %

Klubben har som mål att inavelsökningen inte skall överstiga 3,5 för åren 2010-2014 ligger snittet av inavelsgraden på 2,6. Trenden är att man försöker hålla så låg inavel som möjligt med det material som finns att tillgå inom och utom landet.

1997-2002 6 år

Använda hanar 60 på 193 valpkullar

2003-2009 7 år

Använda hanar 64 på 182 valpkullar

2010-2014 5 år

Använda hanar 64 på 88 valpkullar.
Siffror angivna mellan 1997 – 2009 är tagna från tidigare RAS.

Mål

Kortsiktigt mål är att öka den genetiska variationen så att inavelsökningen ligger under klubbens rekommendation på 3.5%.

Långsiktigt mål är att framöver behålla den rastypiska mentaliteten, storleken och goda hälsan.

Strategier

Att i avel använda hundar som är mentalt stabila och vid god hälsa. Avelsdebuten bör inte ligga under 18 månader för både hane och tik. Rekommendationen är att använda flera olika avelsdjur för att bredda avelsbasen.

Att ägare utför BHP-beskrivning i högre grad än idag på sina hundar.

Hälsa

En hälsoenkät har genomförts under 2015 som omfattar alla hundar födda 2005-2014. Samtliga ägare av rasen har haft möjlighet att delta via vår hemsida. Svaren på enkäten har genomgåtts, inga specifika sjukdomar eller defekter på rasen har framkommit. Enkäten stärker bilden från tidigare gjorda hälsoenkät. Rasen måste anses som mycket frisk.

Hälsoprogram för rasen finns inte då inga rastypiska sjukdomar förkommer.

Nulägesbeskrivning

Rasen är frisk både fysiskt och psykiskt.

Den strävhåriga foxterriern når hög ålder och ligger under medeltariffen hos försäkringsbolagen.

Ingen förekomst av reproduktionsproblem.

Mål

Att fortsatt verka för att rasen även i framtiden förblir frisk och sund.

Strategier

Att genom regelbundet erbjuda hälsoenkäter via vår hemsida till samtliga ägare av strävhårig foxterrier.

Exteriör

Hundens byggnad skall ha perfekt balans, särskilt när det gäller proportionerna mellan skalle/nosparti samt mellan mankhöjd/kroppslängd från skulderbladsled till sittbensknöl, som i båda fallen sinsemellan bör vara nästan identiska. Likt en kortryggad jakthäst täcker den stående mycket mark. Ögonen skall vara mörka, små och runda, öronen skall vara V-formade med tipparna prydligt övervikta. Svansen skall vara högt ansatt och bäras upprätt, vara kraftig och av god längd. Pälsen skall vara mycket sträv med klara färger. Mankhöjdens ideal är 39 cm för hanhund och något lägre för tik. Vi ser en ökad tendens på ökning av mankhöjden på både hanar och tikar.

Nulägesbeskrivning

Rasen är exteriört väl anpassad till rasstandarden och det har inte framkommit några grava avvikelser.

Mål

Att bevara rasens fina exteriöra egenskaper.

Strategier

Att inte använda avelsdjur med exteriöra och mentala svagheter.

För att behålla en god exteriör är det önskvärt att så många hundar som möjligt ställs ut någon gång för att få hunden bedömd.

Summering (sammanfattning)

Strävhårig Foxterrier är en frisk ras utan rasrelaterade sjukdomar samt med en god mental hälsa som stämmer väl överens med rasstandarden.

Klubben har inget avelsråd då ingen uppfödare eller medlem visat intresse att delta i ett sådant.

Ett av målen som styrelsen hade, var att under 2015 anordna ett uppfödar-/medlems-möte för att diskutera avelsfrågor. Senvintern 2015 tillskrevs samtliga uppfödare med frågan om de var intresserade av att delta i ett uppfödarmöte och vad det i så fall skulle innehålla samt var det skulle hållas. Fyra av arton uppfödare svarade att de kunde tänka sig att komma, övriga svarade inte alls. På grund av dålig respons ordnades inget möte.

Ny RAS begärdes av Svenska Terrierklubben. Då ingen ville ta tag i detta kände vi, Lena Lundström (uppfödare) och Ann-Charlotte Reventberg (ordförande i klubben) att vi borde göra en ny RAS för vår klubb.

Tillsammans med vår Webmaster och styrelsen tillverkades en hälsoenkät bestående av två delar, en för uppfödare och en allmän. Enkäten var anonym och fanns ute på vår hemsida från och med 20 januari 2015 till och med 1 oktober 2015. Alla medlemmar och uppfödare uppmanades att fylla i enkäten via vår tidning Strävaren, hemsidan, Facebook och även vid återkommande hundträffar. Alla strävhårsägare (även icke medlemmar) som besökt klubbens hemsida och Facebook har haft möjlighet att fylla i enkäten.

101 svar kom in på den allmänna enkäten och 9 svar gällande uppfödare. Med hänsyn till de få inkomna svaren, verkar det som att intresse inte finns för hälsoenkäter vare sig för uppfödare eller hundägare. Enkäter borde vara ett bra forum för att kunna följa rasens hälsa, fysiskt och mentalt.

Styrelsens mål är att följa upp rasens fysiska och mentala hälsa genom att vart femte år (trots årets dåliga resultat) uppmana ägare och uppfödare att fylla i hälsoenkäten samt att därefter revidera RAS.

En förhoppning är att fler uppfödare och medlemmar skall intressera sig för avelsarbete och i fram tiden bilda ett avelsråd.

Allt material kommer redovisas här på klubbens hemsida och i tidningen Strävaren.